12 August 2022

  DRC RATING Merkezi Hükümet Derecelendirme Metodolojisi


  Bu metodoloji metni DRC RATING'in Merkezi Hükümet Derecelendirme Metodolojisinin kamuya açıklanan versiyonudur; önceden açıklama yapmadan DRC RATING tarafından değiştirilebilir.

  GİRİŞ

  Uluslararası terminolojide "Sovereign Rating" olarak ifade edilen merkezi hükümet derecelendirmesi ülkelerin yönetimini temsil eden iktidardaki hükümetlerin taahhütlerini zamanında ödeyebilmeleri yeterliliği ve iradesini ölçen bir göstergedir. DRC RATING'in metodolojisi sayısal ve sayısal olmayan faktörlerin risk kategorilerinde ele alınarak ağırlıklandırılmasını takiben, düzeltme faktörlerinin uygulanmasından sonra kredi riski notuna ulaşılmasını içerir. DRC RATING bazı faktör ağırlıklarını yerel para ve yabancı para için farklı tespit edebilir. Bu durumda ülkeler için yerel para için ayrı, yabancı para için ayrı derecelendirme notu verir. DRC RATING merkezi hükümetlere derecelendirme notu verirken mümkün olduğu kadar modelinin içerisinde yer alan -ve özellikle sayısal olmasa bile, tüm faktörleri kullanmak amacındadır. Ancak kredi derecelendirmelerinin diğer analizlerden farklı olarak en önemli değer yaratan özelliği (talebe bağlı derecelendirmelerde) derecelendirilen kuruluş temsilcileri ile yapılan yüzyüze görüşmeler olduğundan ve merkezi hükümet derecelendirmelerinde bu durumun çoğunlukla mümkün olmaması nedeniyle özellikle sayısal olmayan faktörlerin temini ve analizi  derecelendirilen kuruluşun katılımının olmaması bağlamında bir ekisiklik yaratabilir. DRC RATING böyle durumda, başka bir deyişle talebe bağlı olmayan derecelendirme ilkelerine uygun hareket etme prensibinde olacak, ancak daha fazla sayısal piyasa bazlı verilerin ekonometrik modellerle analiz edildiği bir metodolojiyi esas alabilecektir. Bu durumda kullandığı piyasa verileri bazlı metodolojinin DRC RATING genel merkezi hükümet derecelendirme metodolojisinden farklarını, derecelendirme notunu açıkladığı metne ilişkili olarak kullandığı ekonometrik modelli metodolojiyi ayrıntılı biçimde açıklayacaktır.

  Ekonomik Yapı ve Büyüme Beklentileri:

  Bir ülkenin risk seviyesini belirleyen ekonomik yapısı büyüme beklentilerini ve ekonominin mukavemetini etkiler. Bu kategoride gelir seviyesi, reel milli gelir büyümesi volatilitesi, tasarruflar, insan kaynakları ve eğitim, demografi, dünya ekonomisine entegrasyon, teknolojiye erişim, altyapı göstergeleri değerlendirilir. Düzeltme faktörleri olarak ekonomik büyüklük, ekonomik yapının sahip olduğu çeşitlilik, doğal kaynaklar, ekonomik büyüme tahminleri içinde kredilerin rolü, likit varlıkların kişi başı gelir üzerindeki etkisi analiz edilir.

  Para Politikası:

  Para politikası ekonominin istikrarlı büyümesinin temel dayanağı olarak, ülke ekonomisinin dalgalanma yaşadığı dönemlerde yatıştırıcı görev üstlenir. Bu kategoride tüketici fiyatları gelişimi, enflasyonun volatilitesi, büyüme ve reel krediler, reel faiz oranları göstergeleri değerlendirilir. Düzeltme faktörleri olarak, para polkitikasının geçmiş performansı, para arzı büyümesi, kur rejimi, dolarizasyon, parasal birlik üyeliği, finansal ve sermaye piyasalarının para politikası verimliliğine katkısı analiz edilir.

  Bankacılık Sektörünün Gücü: 

  Bankacılık sektörü sürdürülebilir ekonomik büyümenin finansmanı için güçlü ve istikrarlı olmalıdır. Bu kategoride sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, yönetim kalitesi, gelirler ve karlılık, likidite, piyasa risklerine duyarlılık göstergeleri bankacılık sektörü için değerlendirilir. Düzeltme faktörleri olarak, fonlama kaynaklarına erişim, varlıklar/kaynaklar uyumu, ilişkili taraflara verilen borçlar, gölge bankacılık, düzenleme ve denetimlerin etkinliği analiz edilir.

  Cari Denge Kırılganlığı:

  Hükümetin harcamalarını enflasyonu artıran finansman yöntemlerine başvurmadan fonlaması ile vergi sisteminin gelirleri artırma yeteneği önem taşır. Bu kategoride, cari denge, gelir tahsilatının verimliliği, hükümet gelirleri / nominal milli gelir trendi, maliye yönetiminin kalitesi göstergeleri değerlendirilir. Düzeltme faktörleri olarak gelir tabanının kalitesi, gelir artışı elastikiyeti, maliyet performansı ve kalitesi, hükümetin harcamaları kısma niyeti, programlara bağlılığı analiz edilir.

  Kamu Borcunun Sürdürülebilirliği, Geri ödeme Esnekliği, Dış Borçların Sürdürülebilirliği:

  Bir hükümet önemli mali düzenlemeler olmaksızın borç servisi yaptığında, kamu borçlarının sürdürülebilirliği kaygı verici bir hal alır. Bu kategoride, toıplam hükümet borcunun milli gelire oranı, toplam borç servisinin vergi gelirlerine oranı, kamu dış borcunun ihracata oranı, kamu borcunun profili, temel tahminlerin belirsizliği analiz edilir. Düzeltme faktörleri olarak kamu varlıkları, resmi fonlamaya erişim, piyasaya erişim, beklenmeyen yükümlülükler, hükümetin borç geri ödeme kültürü değerlendirilir.

  Politik İstikrar:

  Ülkelerin politik ortamı hükümet riski analizinin temel faktörlerindendir. Bu kategoride, demokrasinin kalitesi, iç ve dış savaşların tarihi, dini çatışmalar, etnik çatışmalar, ekonomik temelli çatışmaların itici gücü, ordunun politik etkinliği, uluslararası ilişkilerin gücü değerlendirilir. Düzeltme faktörü olarak dış organizasyonların politika üretme üzerindeki etkisi analiz edilir.

  Politik Yapı:

  Politik yapı sosyal yapı ile liderlik yapısının ve bunların arasındaki katmanların incelenmesini gerektirir. Rejimin niteliği, liderlik ve gördüğü destek, ülkenin temel kurumları ve etkinlikleri, sosyal altyapı, uluslararası çerçeve ve ilişkiler, küresel ticari ve finansal sistemle bütünleşme, demokratik katılım derecesi ve geleneği değerlendirilir. 

  Kurumlar ve Yönetim:

  Sağlıklı politik kurumların genel olarak kamu borçlarının geri ödenmesi ile ilgili kaygıları hafifleten politikaları olur. Kanunlar, yolsuzlukla mücadele, hükümetin etkinliği, düzenlemelerin kalitesi, ifade hakkı ve hesap verebilirlik, politik istikrar, şeffaflık, kurumsal yönetim çerçevesi ve bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması değerlendirilir.